..
 
  ..
 
       
ประวัติ
ปัุจจุบัน  นางสุพัตรา ศรีเที่ยงตรง
              ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ
              โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)
               http://www.krupooky.net
       
การศึกษา
ครุศาสตร์บันฑิต(ค.บ.)( เอกภาษาอังกฤษ)
     
สถานที่ทำงาน
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)
เลขที่ 647   หมู่ 6 ต. ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
สำนักคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ
        
ตำแหน่ง
1.คร ูชำนาญการพิเศษ
    โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี (บ้านเมืองเก่า)
      
หน้าที่รับผิดชอบที่ผ่านมา

1 . การสร้างเว็บไซต์ และดูแลงานเผยแพร่ข่าวสารผ่านเครือข่ายของโรงเรียน
   URL::http://anuban.pkn2.go.th...... . เว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
   URL::http://cholpran.pkn2.go.th....... เว็บไซต์โรงเรียนชลประทานปราณบุรี
     
2 . ห้องคอมพิวเตอร์และเทคโนโลนีสารสนเทศของโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
          http://school.obec.go.th/tecnochol....... เว็บไวต์เผยแพร่ผลงาน ICT          

3. เว็บไวต์เผยแพร่ผลงาน ICT  http://school.obec.go.th/tecnochol

4. เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

5. รับผิดชอบดูแลเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ของ   สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประจวบคีรีขันธ์ ์เขต 2
     http://smallschool.pkn2.go.th ..............ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

6. รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ชมรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สพท.ปข 2
     http://englishprogram.pkn2.go.th..........ชมรมครูภาษาอังกฤษ สพท.ปข

      
ประวัติการทำงาน
1 ครูสอนโรงเรียนเอกชน ..ร.ร.ชินนุกลูวิทยา (ครูสอนภาษาอังกฤษ)
2. บรรจุโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ กิ่งอำเภอสามร้อยยอด (พ.ศ.2534-พ.ศ. 2537)
3. โรงเรียนชลประทานปราณบุรี(พ.ศ.2537-2553)
4 .ปัจจุบ้นอยู่โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)(พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน)
            
หน้าที่ได้
  รับมอบหมาย

1. ผู้ดูแลและจัดทำเว็บไซต์ของโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี
     สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประจวบคีรีขันธ์์ เขต 2
   URL:: http://anuban.pkn2.go.th

2. สร้างสือการเรียนการสอนผลงานและกิจกรรมผ่านระบบเครือข่าย
     URL :: http:// www.krupooky.net

       
ผลงานที่สำเร็จ
 


1.วิทยากรอบรมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์.....
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

2.วิทยากรพัฒนาบุคลากรแกนนำเพื่อเป็นต้นแบบการปฏิบัติ.......
      ณ  ร.ร.อนุบาลเมืองประจวบฯ

3.วิทยากรเข้าค่ายการพัฒนานักเรียนด้านคุณธรรมและจริยธรรม....
      .ณ วัดธรรมรังษี

4.วิทยากรกิจกรรมค่ายอังกฤษ(English Camp)....
      .ณ  นกเหงือกรีสอร์ท

5.ได้รับคัดเลือกประกวดสื่อICT Multimedia ที่ 1 กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ...
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

6.วิทยากรอบรมหลักสูตรการจัดระบบ  เครือข่ายเบื้องต้น
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

7.วิทยากรอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม front page
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

8.วิทยากรอบรมหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรDream weaver
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

9..วิทยากรการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกซ์
 ( E-book)สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

10 วิทยากรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     หลักสูตรการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

11 วิทยากรอบรมการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกซ์ E-bookด้วยโปรแกรม Flip Plublishher
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

12 วิทยากรอบรมการจัดทำผลิตสื่อมัลติมิเดียด้วยโปรแกรมPowerPointและUlead Studio
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

13 วิทยากรอบรมครูโรงเรียนขนาดเล็กในเขตอำเภอปราณบุรีและอำเภอสามร้อยยอด             
     ด้วยโปรแกรมflash  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

14  ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT)เพื่อการเรียนการสอน
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

15  ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก  สพท.ปข 2
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ( วันที่ 8-10 ธันวาคม 2550 )

16 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการอบรมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษระดับต้น
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

17 ได้รับการแต่งตั้งร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(ICT)
     เพื่อการเรียนการสอน
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

18 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการประกวดสื่อบทเรียนคอมพวเตอร์ช่วยสอน (CAI)กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
     ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบเขต2
       ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต1 ( วันที่ 13 มิถุนายน 2551)

19 วิทยากรอบรมครูและบุคลากรครูเทคโนสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 3 หลักสูตร             
    ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
     ณ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ( วันที่ 23-25 สิงหาคม 2551 )

20 วิทยากรอบรมครูการผลิตสื่อเทคโนสารสนเทศ          
     ด้วยโปรแกรม Marcromedia flash  ของชมรมครูคอมพิวเตอร์ สพท.ปข 2
     ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ( วันที่4- 6 สิงหาคม 2551 )
     
21 วิทยากรอบรมครูการผลิตสื่อเทคโนโลยีตัดต่อ VCD,VDO
     ด้วยโปรแกรมPrimier  ของชมรมครูคอมพิวเตอร์ สพท.ปข 2
     ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ( วันที่12 - 15 สิงหาคม 2551 )

22. ได้รับเหรียญทองการประกวดสื่อ ICT ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง ไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต( ศธ 04089/ ว 4664 )
       ลงวันที่ 18 กันยายน 2552

23 ได้รับแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการพิเศษ (มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2551)

24 ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการศึกษา
       กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  ( 16-20 เม.ย. 53)

25   เป็นตัวแทนแกนนำ ตาม โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้นำ
        หัวกลุ่มสาระ(ตัวแทนสพป.ปข2)   ณ โรงแรมจอมเทียน บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี  ( 26-28 กันยายน 2554 )

26.  การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แบบมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ และ เกมการศึกษา
        (Interactive Media &Educational Game)
        สำนักเทคโนโลยื ีเพื่อการเรียนการสอนสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน( 23-26 พฤษภาคม 2555 )

27.   ร่วมทีมงานวิทยากรอบรม tablet รุ่น1-2 ( 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555  )
         อบรมtablet รุ่น1  ประกอบด้วยรองผอ.เขตสพป.ปข 2 และบุคลากรในเขตพร้อมทั้งทึมงานวิทยากร 
         ร่วมเป็นทีมงานวิทยากรอบรม tablet รุ่น 2 กับผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสพป.ปข 2

 28   วิทยากรอบรม tablet รุ่น 3 ( 5-6 กันยายน 2555   )
         อบรมtablet   รุ่น 3  ประกอบด้วยประกอบ   ด้วยคณะครูในเขตอำเภอสามร้อยยอดกับอำเภอหัวหิน
        ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข 2

29. วิทยากรอบรม tablet รุ่น 4 ( 12- 13 กันยายน 2555    )
         อบรมtablet   รุ่น 4  ประกอบด้วยด้วยคณะครูในเขตอำเภอปราณบุรีกับอำเภอกุยบุรี
         ณ ห้องประชุมสามพระยา สพป.ปข 2

30. วิทยากรอบรม tablet รุ่น5 ( 17-19 กันยายน 2555 )
       วิทยากรในการ อบรมtablet รุ่น5  ประกอบด้วยผู้บริหารและคณะครู ในสังกัด สังกัดองค์การปกครอง        ส่วนท้องถิ่นโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ อ.หัวหิน