Username :
Password :
 
   บอร์ดหน้าหลัก / ตั้งกรทู้ใหม / www.krupooky.net
  
 
 หัวข้อสนทนา : แฟ้มสะสมงาน
 Bird of the sky
เมื่อ : 2/7/2011 11:11:40 PM    - อ่าน : 8649     - ตอบ : 1     ip : 223.205.21.45


 แฟ้มสะสมงาน หมายถึง สิ่งที่เก็บรวบรวมตัวอย่าง หรือบางส่วนของหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคล หรือประเด็นที่ต้องจัดทำแฟ้มสะสมงานไว้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของแฟ้มสะสมงาน

. เพื่อให้เจ้าของแฟ้มได้ประเมินตนเองว่า ผลงานที่ทำเป็นอย่างไร ประสบผลสำเร็จระดับใด มีระบบหรือไม่ ควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่

. เพื่อให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องได้ประเมินของแฟ้มว่ามีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นอย่างไร ประสบความสำเร็จในระดับใด ควรจะพัฒนาหรือไม่อย่างไร

องค์ประกอบของแฟ้มสะสมงาน

. ปก

. คำนำ

. สารบัญเนื้อหาสระในแฟ้ม

. วัตถุประสงค์ในการนำเสนอสาระในแฟ้ม

. สาระต่างๆ (อาจจะอยู่ในรูปผลงานการเขียน ผลผลิตชิ้นงาน ฯ)

. ผลการประเมินสาระต่างๆ และแหล่งการประเมินพร้อมทั้งหลักฐานการประเมินเป็นระยะๆ

. ภาคผนวก หรือแหล่งอ้างอิง

*** การเก็บรวบรวมผลงาน หลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานและผลงานที่เกิดขึ้น ควรประกอบด้วยบันทึกข้อความที่แสดงถึงความเป็นมาของงาน (อาจจะอ้างคำสั่ง)

การปฏิบัติหน้าที่หรือกิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น / ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

เพราะฉะนั้นผลงานที่เก็บ ๑ ชิ้น ควรประกอบด้วย

. บันทึกข้อความ (สำหรับเสนอผู้บังคับบัญชา)

. ภาพถ่ายกิจกรรมหรือผลงาน, เอกสารประกอบ,สื่อ,อุปกรณ์ต่างๆ ของผลงานแต่ละชิ้น จัดแยกไว้เพื่อประกอบการอ้างอิง

. สำเนาคำสั่งให้ปฏิบัติงาน (ถ้ามี)

หลักฐานที่เป็นเอกสาร ควรให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ลงนามรับรองสำเนา / ความถูกต้อง / ความเป็นจริง (ทุกหน้า) พร้อมลงวัน เดือน ปี กำกับด้วย

การจัดทำแฟ้มสะสมงานของครู แบ่งออกเป็น ๖ ตอนดังนี้

. ประวัติบุคคล

. ผลงานด้านการครองตน

. ผลงานด้านการครองคน

. ผลงานด้านการครองงาน

. ผลงานทางวิชาการ หรือนวัตกรรม

. รายงานสรุปผลงาน

ตอนที่ ๑ ประวัติบุคคล ประกอบด้วย

.๑ ประวัติส่วนตัว

.๒ ประวัติการศึกษา

.๓ ประวัติการทำงาน

.๔ ประวัติการหยุดงาน

.๕ ประวัติการฝึกอบรม / สัมมนา

.๖ ประวัติการศึกษาดูงานด้านการศึกษา

.๗ ประวัติการสอน / การปฏิบัติงาน

.๘ ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

              ผู้เป็นเจ้าของแฟ้มสะสมงานจะต้องเป็นผู้บันทึกเอง พร้อมสอบความถูกต้อง ข้อมูลทั้ง ๘ รายการนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นหากใช้แล้วเกิดความไม่สะดวกหรือไม่เพียงพอก็สามารถเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

** .๑ การบันทึกประวัติส่วนตัว เป็นการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นของเจ้าของประวัติโดยตรงตามความเป็นจริง สำหรับความสามารถพิเศษ เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ , การใช้ภาษาต่างประเทศ,งานช่างต่างๆ, การเขียน, สิ่งประดิษฐ์ หากเจ้าของประวัติพิจารณาแล้วว่าข้อมูลส่วนนี้ยังไม่สมบูรณ์ก็สามารถเพิ่มเติมข้อความหรือข้อมูลอื่นๆได้

** .๒ ประวัติการศึกษา ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง หลักฐานหรือเอกสารอ้างอิงที่ควรจะนำมาใส่ไว้ในแฟ้มนี้ เช่น สำเนาประกาศนียบัตร, สำเนาปริญญาบัตร ในทุกระดับการศึกษาเท่าที่จะสามารถหามาได้

** .๓ ประวัติการทำงาน สำเนาคำสั่งบรรจุ และแต่งตั้งครั้งแรก/ คำสั่งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งที่สำคัญ

**.๔ ประวัติการหยุดงาน เป็นการบันทึกรายการได้รับอนุญาตการลาป่วย , ลากิจ, ลาอุปสมบท,ลาศึกษาต่อ รวมทั้งการขาดงาน ตั้งแต่เริ่มทำงานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

**.๕ ประวัติการฝึกอบรม / สัมมนา ควรบันทึกการเข้าร่วมอบรมสัมมนาทั้งที่หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานเอกชนเป็นผู้จัด ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง เอกสาร สำเนาเกียรติบัตร, วุฒิบัตร,ประกาศนียบัตร ที่แสดงถึงการผ่านการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสัมมนา

**.๖ ประวัติการศึกษาดูงานด้านการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน เอกสาร เช่น หนังสือเชิญ / อนุญาตให้ไปศึกษาดูงาน สำเนาเกียรติบัตร, ภาพถ่าย,แบบสรุปรายงานผลการศึกษาดูงาน เป็นต้น

**.๗ ประวัติการสอน / การปฏิบัติงาน เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับงานการสอน / การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละปีการศึกษารวมทั้งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ควรบันทึกย้อนหลังอย่างน้อย ๓ ปีการศึกษา เอกสาร สำเนาคำสั่งการมอบหมายงานของโรงเรียน,สรุปหรือรายงานผลการเรียน ฯ

**.๘ ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตอนที่ ๒. การครองตน

. การพึ่งตนเอง ประหยัด อดออม ขยันหมั่นเพียร รับผิดชอบและเสียสละการเก็บรวบรวมหลักฐาน พิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้ :-

- มีความวิริยะอุตสาหะในงานหน้าที่รับผิดชอบและงานพิเศษอื่นๆ

- มีความตั้งใจที่จะทำงานในหน้าที่ให้ได้รับความสำเร็จ

- มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหา

- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น

- รู้จักใช้จ่ายตามควรแก่ฐานะ

- รู้จักใช้ทรัพย์สินของทาง ร.. ให้เป็นประโยชน์ และประหยัด

- รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม เพื่อสร้างฐานะของตนเอง

- รู้จักดูแลบำรุงและรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม

- การอุทิศตน เวลา แรงงาน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

- การบริจาคทรัพย์สิน การร่วมงานการกุศลต่างๆ ที่สมควร

เอกสาร :- หนังสือยกย่องชมเชยเกี่ยวกับความขยัน,ประหยัด,ออม และรับผิดชอบ หนังสือตอบขอบคุณ, ใบอนุโมทนา,หรือหลักฐานการเสียสละอื่นๆ

. การรักษาระเบียบวินัย เคารพกฎหมายและการประพฤติตนเป็นคนดี

พิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้ :-

- เป็นผู้รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและกฎที่วางไว้

- ประพฤติและปฏิบัติตนอันควรเป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป

- เชื่อฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา

- เป็นผู้ตรงต่อเวลา

- ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข

- มีความซื่อสุจริตต่อตนและผู้อื่น

- มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป

- เอกสาร :- เกียรติบัตร, หนังสือยกย่องชมเชยการประพฤติตนเป็นคนดี, บันทึกการประชุม, หลักฐานการมาทำงานฯ

. การแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

พิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้ :-

- เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นๆ

- กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ

- มีน้ำใจ ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

- เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน

- ให้ความสำคัญ ยกย่องหรือให้เกียรติผู้ร่วมงาน

- ได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ร่วมงาน

เอกสาร :- เกียรติบัตร หรือหนังสือยกย่อยชมเชยเกี่ยวกับการประเพฤติปฏิบัติตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น หลักฐานการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

. ความสามารถในการร่วมทำงานเป็นกลุ่มและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะ

พิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้ :-

- ให้ความเห็น ปรึกษาและเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ

- การมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ

- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน

- มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล

- มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความรู้และความสามารถ

- เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น

- การให้ความร่วมมือหรือเข้าร่วมกิจกรรม

เอกสาร :- หลักฐานการทำงานกลุ่ม, ผลงานที่เกิดจากการทำงานเป็นกลุ่ม, ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมฯ

. ความยุติธรรมในการปฏิบัติต่อสังคม และการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ

พิจารณาองค์ประกอบต่อไปนี้ :-

- การประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ และวิธีการที่กำหนด

- การยึดถือผลประโยชน์ของส่วนร่วมเป็นหลัก

- การตัดสิน วินิจฉัยหรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล

- ความสำนึกต่อหน้าที่ในการให้บริการ

- การช่วยเหลือแนะนำในสิ่งที่ดีตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

- การให้บริการด้วยความเต็มใจและเสมอภาค

- การมีอัธยาศัยดี เป็นกันเองและสุภาพต่อทุกคน

เอกสาร :- หลัก,ฐานการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ, หนังสือขอบคุณ ยกย่อง ชมเชยการให้บริการฯ

ตอนที่ ๔. การครองงาน

. ผลงานด้านการเตรียมการสอน / การจัดทำแผนการสอน

การบันทึกรายการเกี่ยวกับผลงานด้านการเรียนการสอน, การจัดทำแผนการสอน, การบันทึกกิจกรรม,รายการปฏิบัติ, การปรับปรุงหลักสูตร, การใช้หลักสูตร, การประเมินหลักสูตร, การเตรียมการสอน, การบันทึกกิจกรรม, รายการปฏิบัติ, การปรับปรุงหลักสูตร, การใช้หลักสูตร การประเมินหลักสูตร, การเตรียมการสอนฯ

เอกสาร :- บันทึกการสอน, แผนการสอน, ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเตรียมการสอนบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการสอนฯ

. งานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เอกสาร :- บันทึกกิจกรรม, บันทึกความคิดเห็นของผู้เรียน, ผู้ที่เกี่ยวข้อง, ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเป็นต้น

. ผลการด้านการวัด และประเมินผลตามสภาพที่แก้จริง เช่น การสังเกต, การสัมภาษณ์, การตรวจงาน, บันทึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, การใช้ข้อสอบแบบเน้นการปฏิบัติจริง, การประเมินโดยใช้แฟ้มสะสมงานนักเรียน,

เอกสาร :- บันทึกข้อความจากผู้ที่เกี่ยวข้อง, การจัดทำแฟ้มสะสมงานของนักเรียน, ภาพถ่ายการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

. ผลงานด้านการจัดหา / การผลิต / การใช้ / การบำรุงรักษา สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน :-

เป็นการบันทึกกิจกรรม,รายการปฏิบัติที่แสดงถึงการจัดหา, การผลิต,การใช้,การบำรุงรักษาและการพัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน การใช้แหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานฝึกงานอาชีพ สถานที่สำคัญในท้องถิ่น โดยเน้น

. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการค้นคิด ผลิต และการบำรุงรักษาสื่อการเรียนการสอน

. ผู้เรียนเป็นผู้ใช้สื่อ

. สื่อการเรียนการสอนควรผลิตจากวัสดุในท้องถิ่น วัสดุที่ใช้แล้วหรือเศษวัสดุ

. การประเมินผลการใช้สื่อและการปรับปรุงเหมาะสมยิ่งขึ้น

. การเผยแพร่ผลการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว

. การใช้แหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการต่างๆ ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น , สถานฝึกงานอาชีพ, สถานฝึกงานอาชีพ, สถานที่สำคัญในท้องถิ่น เป็นต้น

. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่สอน

เป็นการบันทึกรายการที่แสดงถึงผลผลิตที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา เช่น

. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

. สรุปผลการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละวิชา

. สรุปผลหรืออัตราการเลื่อนชั้นของนักเรียน

. ข้อมูลการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน

. ผลการดำเนินงานในโครงการ / กิจกรรม / งานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ

หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติแล้วได้ผลดี อาจจะเป็นงาน, โครงการ, กิจกรรมที่นอกเหนือจากภารกิจหลัก ซึ่งในการเขียนหรือเสนอสรุปผลงานในแต่ละโครงการ / กิจกรรม ควรประกอบด้วย :-

·       สภาพปัญหา / ความต้องการ / นโยบาย / หลักการและเหตุผลของโครงการ/ กิจกรรม

·       สภาพความสำเร็จ / ความคาดหวัง / เป้าหมายของโครงการ/ กิจกรรม

·       วิธีดำเนินการ / วิธีปฏิบัติ / วิธีแก้ไข

·       ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้น หรือ ได้รับ

เอกสาร:- บันทึกข้อความ, สรุปผลงาน, ภาพถ่ายกิจกรรม,/ ผลงาน เป็นต้น

. รางวัลเกียรติยศที่นักเรียนได้รับ

เป็นการบันทึกรายการที่แสดงถึงนักเรียนที่สอนในแต่ละปีการศึกษาได้รับรางวัล หรือได้รับการยกเป็นการยกย่องชมเชย เอกสาร :- สำเนาเกียรติบัตร, โล่, ภาพถ่าย หรือสำเนาหนังสือแจ้งผลประกวด เป็นต้น

. รางวัลเกียรติยศที่ตนเองได้รับ

เป็นการบันทึกรายการที่แสดงถึงตัวครูผู้สอนได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องชมเชย เอกสาร:- สำเนาเกี่ยรติบัตร, โล่, ภาพถ่าย หรือสำเนาหนังสือแจ้งผลประกวด เป็นต้น

. รางวัลเกียรติยศที่โรงเรียนได้รับ

เป็นการบันทึกรายการที่แสดงถึงโรงเรียนที่ตนเองทำการสอนอยู่ได้รับรางวัล หรือได้รับการยกย่องชมเชย เช่น การได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในระดับ กลุ่มโรงเรียน อำเภอ จังหวัด กรม กระทรวง หน่วยงานอื่นๆ หรือระดับชาติ ซึ่งผลงานที่ได้รับเกิดจากการได้เอาใจใส่ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน จากคณะครู-อาจารย์ จึงถือได้ว่าเป็นผลงานส่วนหนึ่งของครู อาจารย์ทุกคน

เอกสาร:- สำเนาเกียรติบัตร, โล่, ภาพถ่าย หรือสำเนาหนังสือแจ้งผลประกวด เป็นต้น

๑๐. ผลงาน / นวัตกรรม / สื่อบทความทางวิชาการที่เคยเผยแพร่

ที่ครูผู้สอนซึ่งเป็นเจ้าของแฟ้มสะสมงานเป็นผู้คิด / เขียน / สร้างขึ้นมาเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติงาน และสิ่งต่างๆ เคยเผยแพร่ไปยังโรงเรียน อำเภอ จังหวัด กรมกระทรวง หน่วยงานอื่นๆ หรือระดับชาติ

เอกสาร:- บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง ภาพถ่ายเกี่ยวกับสื่อ , นวัตกรรม, เทคโนโลยี, บทความทางวิชาการ, หนังสือ, วารสาร เป็นต้น

๑๑. การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา

เป็นการบันทึกรายการและเก็บรวบรวมหลักบานที่แสดงว่า ครูผู้สอนเจ้าของแฟ้มได้ทำการค้นคว้าสังเกต จดจำ และรวบรวมข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์ของสังคมทุกด้าน โดยเฉพาะสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาชีพครู สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและใช้ข้อมูลประกอบการแก้ปัญหาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยเน้น

·       การมีข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

·       การวิเคราะห์ข้อมูล และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

·       การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร

·       การให้บริการข้อมูลข่าวสาร

·       การนำให้บริการข้อมูลข่าวสาร

·       การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

เอกสาร :- บันทึกข้อความที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ และเป็นปัจจุบัน หลักฐานการนำข้อมูลมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน หลักฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร หลักฐานการนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน รายงานหรือบันทึกสรุปผลการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาอบรมในแต่ละครั้ง เป็นต้น

๑๒. การเป็นวิทยากร

บันทึกรายการที่แสดงว่าเจ้าของแฟ้มสะสมงานได้รับเชิญให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องที่ตนเองมีความรู้คงวามสามารถ ความถนัดทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ

เอกสาร :- หนังสือเชิญเป็นวิทยากร หนังสือตอบขอบคุณ ภาพถ่ายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องสำเนาวุฒิ บัตร สำเนาประกาศเกียรติคุณ สำเนาเกียรติบัตร เป็นต้น

๑๓. การให้หรือการได้รับความร่วมมือภายในโรงเรียน

เป็นการบันทึกรายการที่แสดงว่าเจ้าของแฟ้มสะสมงานให้ความร่วมมือหรือได้รับความร่วมมือในการทำงานทุกๆด้าน ภายในโรงเรียนที่ตนปฏิบัติงาน โดยเน้น การตระหนักถึงความสำคัญ การรับฟังความคิดเห็น การยอมรับในความรู้ความสามารรถ การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนและร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น

เอกสาร:- สำเนาคำสั่งของโรงเรียน บันทึกข้อความ ภาพถ่ายการร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน หนังสือขอบคุณ / ยกย่องชมเชย เป็นต้น

๑๔. การให้หรือการได้รับความร่วมมือจากชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ

เป็นการบันทึกรายการที่แสดงว่าเจ้าของแฟ้มสะสมงานให้ความร่วมมือหรือได้รับความร่วมมือในการทำงานทุกๆ ด้านจากชุมชน หน่วยงานอื่นๆ โดยเน้นการตระหนักถึงความสำคัญ การรับฟังความคิดเห็น การยอมรับในความรู้ความสามารถ บุคคลอื่นๆ ในชุมชนและร่วมปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความเต็มใจ

เอกสาร:- หนังสือเชิญ หนังสือตอบขอบคุณ / ยกย่องชมเชย หลักฐานการบริจาค หรือได้รับการบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น

๑๕. การให้หรือได้รับความร่วมมือระดับกลุ่มโรงเรียน

เป็นการบันทึกรายการที่แสดงว่าเจ้าของแฟ้มสะสมงานให้ความร่วมมือ หรือได้รับความร่วมมือในการทำงานทุกด้าน ภายในกลุ่มโรงเรียนที่ตนปฏิบัติงาน โดยเน้นการตระหนักถึงความสำคัญ การรับฟังความคิดเห็น การยอมรับในความรู้ความสามารถ การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนร่วมงานภายในกลุ่มโรงเรียน

เอกสาร :- สำเนาคำสั่งของกลุ่มโรงเรียน บันทึกข้อความ ภาพถ่าย กิจกรรมต่างๆ ภายในกลุ่มโรงเรียน หนังสือขอบคุณ / ยกย่องชมเชย เป็นต้น

๑๖. การให้หรือได้รับความร่วมมือระดับอำเภอ / จังหวัด / ประเทศ

เป็นการบันทึกรายการที่แสดงว่าเจ้าของแฟ้มสะสมงานให้ความร่วมมือในการทำงานทุกๆ ด้านโดยเน้นการตระหนักถึงความสำคัญ การรับฟังความคิดเห็น การยอมรับในความรู้ความสามารถให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และร่วมรับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ในระดับ อำเภอ / จังหวัด / ประเทศ

 

 

krujeed
ตอบ : แฟ้มสะสมงาน
ความคิดเห็นที่ 001     เมื่อ : 2/13/2011 12:28:04 AM     ip : 180.180.25.58

ขอขอบคุณ ที่แบ่งปันสิ่งดีๆมาให้อยู่เสมอ แม้มีเวลาว่างไม่มากนัก  ขอความสุขจงอยู่กับคุณและครอบครัว สาธู ๆๆๆๆ


 1     
เข้าระบบก่อนเท่านั้นถึงจะโพสต์ความคิดเห็นได้  ยังไม่ได้ สมัครสมาชิก คลิ๊กที่นี่