Username :
Password :
 
   บอร์ดหน้าหลัก / ตั้งกรทู้ใหม / www.krupooky.net
  
 
 หัวข้อสนทนา : บทบาทของครูผู้สอน
 Bird of the sky
เมื่อ : 5/27/2011 8:15:23 AM    - อ่าน : 6866     - ตอบ : 3     ip : 49.48.220.127


            ครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งสำคัญ  ในการจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จด้วยดีเพราะการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  นั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจึงควรมีบทบาทดังนี้
         1. ศึกษา ทำความเข้าใจเอกสารตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการออกแบบการจัดการเรียนรู้
         2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นความรู้ ทักษะ กระบวนการที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน
         3. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลพร้อมนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามความแตกต่างของผู้เรียน และพัฒนาการทางสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
        4. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
        5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
        6. จัดเตรียมและใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆตลอดขนภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
        7. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ มุ่งเน้นการประเมิน
ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นสำคัญ นอกจากนี้ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ปกครอง
 ตลอดจน ความสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา และพัฒนาการของผู้เรียน
        8. นำผลการประเมินผู้เรียนมา ใช้เพื่อสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ
        9. ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
             อย่างไรก็ตาม   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนจะบรรลุผลได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ เช่นความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู การแสวงหาความรู้ การใช้หลักจิตวิทยา การใช้สื่อการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและที่สำคัญยิ่งคือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

 

Bird of the sky
ตอบ : บทบาทของครูผู้สอน
ความคิดเห็นที่ 003     เมื่อ : 5/27/2011 10:46:03 PM     ip : 49.48.220.127

 มองตำราหรือจะสู้มองครูสาว

มองดูดาวหรือจะสู้ครูตาหวาน

มองตำราหรือจะสู้ดูกระดาน

มองนานๆตูจะบ้าเพราะขาดครู

555555555555555555555555555555Bird of the sky
ตอบ : บทบาทของครูผู้สอน
ความคิดเห็นที่ 002     เมื่อ : 5/27/2011 8:25:21 AM     ip : 49.48.220.127

......แสงสาดส่องจากแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่......
......เปรียบครูไทยทั่วทุกทิศที่พร่ำสอน......
......ฝึกหัดศิษย์เขียนอ่านชาญบทกลอน.....
......มิเกี่ยงงอนงานหนักเบาที่เข้ามา.......
......แม้เหนื่อยยากเท่าใดไม่เคยบ่น........
......หวังให้ศิษย์ทุกคนมีการศึกษา.......
......เป็นกำลังสร้างชาติไทยวัฒนา........
......ปวงประชาภูมิใจให้เกียรติครู.......


Bird of the sky
ตอบ : บทบาทของครูผู้สอน
ความคิดเห็นที่ 001     เมื่อ : 5/27/2011 8:21:25 AM     ip : 49.48.220.127

คนทำงาน
พัฒนางาน
ทำงานด้วยความหลง = นรก
ทำงานด้วยความโลภ = เปรต
ทำงานด้วยความกลัว = อสูรกาย
ทำงานด้วยการบังคับ = เดรัจฉาน
ทำงานด้วยหน้าที่ = มนุษย์
ทำงานด้วยความดี = อริยบุคคล
- หัวไว - หันดูทีท่า
- ใจสู้ - เบิ่งตาลังเล
- หันเหหัวดื้อ
- งอมือจับเจ่า
-ไม่เอาไหนเลย
เป้าหมาย
ตนเอง ญาติ ชาวโลก

..........................................................................

แม่ปูสอนลูกลูกปู
แม่ปูสอนลูกปูดูอย่างแม่
ทั้งที่แท้ตัวเดินเกเที่ยวเฉไฉ
ลูกจะเดินตรงทางอย่างไร
จะสอนใครเริ่มต้นสอนตนเอง !


 1     
เข้าระบบก่อนเท่านั้นถึงจะโพสต์ความคิดเห็นได้  ยังไม่ได้ สมัครสมาชิก คลิ๊กที่นี่