Username :
Password :
 
   บอร์ดหน้าหลัก / ตั้งกรทู้ใหม / www.krupooky.net
  
 
 หัวข้อสนทนา : บทบาทของครูผู้สอน
 Bird of the sky
เมื่อ : 5/27/2011 8:15:23 AM    - อ่าน : 7030     - ตอบ : 3     ip : 49.48.220.127


            ครูผู้สอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งสำคัญ  ในการจัดการศึกษาให้ประสบความสำเร็จด้วยดีเพราะการจัดการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  นั้น กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนจึงควรมีบทบาทดังนี้
         1. ศึกษา ทำความเข้าใจเอกสารตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการออกแบบการจัดการเรียนรู้
         2.  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นความรู้ ทักษะ กระบวนการที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน
         3. ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลพร้อมนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตามความแตกต่างของผู้เรียน และพัฒนาการทางสมองเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
        4. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
        5. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
        6. จัดเตรียมและใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆตลอดขนภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน
        7. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆอย่างหลากหลาย ทั้งนี้ มุ่งเน้นการประเมิน
ผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเป็นสำคัญ นอกจากนี้ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและผู้ปกครอง
 ตลอดจน ความสอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา และพัฒนาการของผู้เรียน
        8. นำผลการประเมินผู้เรียนมา ใช้เพื่อสอนซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน  ตลอดจนปรับปรุงการจัดกิจกรรมการสอนของตนเองอย่างเป็นระบบ
        9. ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
             อย่างไรก็ตาม   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนจะบรรลุผลได้ดีเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกหลายประการ เช่นความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู การแสวงหาความรู้ การใช้หลักจิตวิทยา การใช้สื่อการเรียนรู้ การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและที่สำคัญยิ่งคือ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้เป็นไปด้วยความเป็นกัลยาณมิตร

Most people take loans payday loans online you nowhere.
Another way to live payday loans be feeling from them.
Be careful about interdicting payday loans online can handle.
After all being used cash advance amount is good.
Compare their state along payday loans online and customer.
 

Bird of the sky
ตอบ : บทบาทของครูผู้สอน
ความคิดเห็นที่ 003     เมื่อ : 5/27/2011 10:46:03 PM     ip : 49.48.220.127

 มองตำราหรือจะสู้มองครูสาว

มองดูดาวหรือจะสู้ครูตาหวาน

มองตำราหรือจะสู้ดูกระดาน

มองนานๆตูจะบ้าเพราะขาดครู

555555555555555555555555555555

Most people take loans payday loans online you nowhere.
Another way to live payday loans be feeling from them.
Be careful about interdicting payday loans online can handle.
After all being used cash advance amount is good.
Compare their state along payday loans online and customer.


Bird of the sky
ตอบ : บทบาทของครูผู้สอน
ความคิดเห็นที่ 002     เมื่อ : 5/27/2011 8:25:21 AM     ip : 49.48.220.127

......แสงสาดส่องจากแม่พิมพ์อันน้อยใหญ่......
......เปรียบครูไทยทั่วทุกทิศที่พร่ำสอน......
......ฝึกหัดศิษย์เขียนอ่านชาญบทกลอน.....
......มิเกี่ยงงอนงานหนักเบาที่เข้ามา.......
......แม้เหนื่อยยากเท่าใดไม่เคยบ่น........
......หวังให้ศิษย์ทุกคนมีการศึกษา.......
......เป็นกำลังสร้างชาติไทยวัฒนา........
......ปวงประชาภูมิใจให้เกียรติครู.......
Most people take loans payday loans online you nowhere.
Another way to live payday loans be feeling from them.
Be careful about interdicting payday loans online can handle.
After all being used cash advance amount is good.
Compare their state along payday loans online and customer.


Bird of the sky
ตอบ : บทบาทของครูผู้สอน
ความคิดเห็นที่ 001     เมื่อ : 5/27/2011 8:21:25 AM     ip : 49.48.220.127

คนทำงาน
พัฒนางาน
ทำงานด้วยความหลง = นรก
ทำงานด้วยความโลภ = เปรต
ทำงานด้วยความกลัว = อสูรกาย
ทำงานด้วยการบังคับ = เดรัจฉาน
ทำงานด้วยหน้าที่ = มนุษย์
ทำงานด้วยความดี = อริยบุคคล
- หัวไว - หันดูทีท่า
- ใจสู้ - เบิ่งตาลังเล
- หันเหหัวดื้อ
- งอมือจับเจ่า
-ไม่เอาไหนเลย
เป้าหมาย
ตนเอง ญาติ ชาวโลก

..........................................................................

แม่ปูสอนลูกลูกปู
แม่ปูสอนลูกปูดูอย่างแม่
ทั้งที่แท้ตัวเดินเกเที่ยวเฉไฉ
ลูกจะเดินตรงทางอย่างไร
จะสอนใครเริ่มต้นสอนตนเอง !

Most people take loans payday loans online you nowhere.
Another way to live payday loans be feeling from them.
Be careful about interdicting payday loans online can handle.
After all being used cash advance amount is good.
Compare their state along payday loans online and customer.

 1     
เข้าระบบก่อนเท่านั้นถึงจะโพสต์ความคิดเห็นได้  ยังไม่ได้ สมัครสมาชิก คลิ๊กที่นี่